ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
Oddział Dolnośląski Wrocław
 

   

P r e z e s          
    Najlepsze życzenia
       na Nowy Rok.
       Piszcie dużo i pięknie !

KONTAKT

REDAKCJA

ZARZĄD

AUTORZY
aktualizacja 1.01.2014
Prezes Oddziału Wrocławskiego - Andrzej Bartyński- Związek Literatów Polskich, Działacz - poeta, we Wrocławiu, organizator Międzynarodowego Festiwalu - Poeci bez Granic - Polanica Zdrój, prezes A. Bartyński, poeta-pisarz, orędzia, listy otwarte, zapowiedzi, inicjatywy, Wroclaw

               

O  NAS

   AKTUALNOŚCI   OFERTA   FESTIWAL 2013   ALMANACHY   4  PORY  ROKU   PRZECZYTAJ  
   

ARCHIWUM

 

 

 

 

         

 

         
 

PREZES  ODDZIAŁU :
Andrzej Bartyński
 
 LITERACI - CZŁONKOWIE :

Grażyna Adamczyk Lidtke

Kazimierz Burnat
Stanisław  Bockenheim
Grażyna Drobek Bukowska
Klaudiusz Engelmaier
Mirosław Gontarski
Ryszard Gruchawka
Mariola Jarocka
Stanisław Kędzierski
Wojciech Kuczkowski
Halina Kuropatnicka Salamon
Karolina Kusek>
Zofia Mirska
Leszek. A. Nowak
Dariusz Pawlicki
Ryszard Pelczar
Krzysztof  Petek
Alix Pijanowska  Adamczyk
Mariusz Poźniak
Wiesław  Prastowski
Franciszek Sikorski
Elżbieta  Śnieżkowska  Bielak
Igor Wieczorek
Wiesława Siemaszko ZielińskaNASI GOŚCIE ZAGRANICZNI
Vera Kopecka  Foto Festiwal  2012
Юрій  Завгородній 2011
Horst  Cain   2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

NASI GOŚCIE z KRAJU
 
Monika Maciejczyk
Anna Brzeska
Magdalena Iwaniak
była redaktor literacka
 
 
  Prezes  Dolnośląskiego  Oddziału  Z L P
 
PREZES ODDZIAŁU  
ANDRZEJ BARTYŃSKI

           Andrzej Bartyński

 

     Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich we Wrocławiu uprzejmie informuje, że dnia 25 maja 2009 roku przypada Jubileusz  rocznicy urodzin Andrzeja Bartyńskiego, jednego z najwybitniejszych, współczesnych, polskich poetów. Pominięcie tego jubileuszu milczeniem ze strony naszej, ze strony środków masowego przekazu, ze strony  urzędów, instytucji i organizacji   związanych z kulturą, byłoby niewybaczalnym przeoczeniem ze względów historycznych, patriotycznych, moralnych i kulturalno- społecznych. Andrzej Bartyński jako poeta i artysta estrady, jako działacz, organizator i animator kultury na Dolnym Śląsku, w Polsce i na płaszczyźnie międzynarodowej jest zjawiskiem niecodziennym jako szczególna osobowość i osobliwość na tym samym trakcie, co starożytny poeta Homer. Andrzej Bartyński jest również poetą całkowicie ociemniałym, inwalidą wojennym. Utracił wzrok podczas hitlerowskiej okupacji we Lwowie w czasie Drugiej Wojny światowej. Nie ugiął się i nie poddał, zamieniając osobistą klęskę w zwycięstwo i promienną radość życia. Jak sam mówi los nie znaczy wieczna noc, tylko trudność przekręcenia .                                                  
                                             
artykuł w "Obliczach Edukacji"
 

Andrzej Bartyński

urodził się we Lwowie 25 maja 1934 roku. Matka Antonina z Kobielców -Nazarów. Ojciec profesor doktor Włady­sław Bartyński, doktor praw i umiejętności politycznych, kapitan rezerwy WP.

Podczas Drugiej Wojny Światowej w okre­sie okupacji hitlerowskiej, za czynny udział w ruchu oporu Andrzej Bartyński jako łącznik AK zostaje wraz z całą rodziną aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na Łąc­kiego we Lwowie.

W czasie przesłuchania dziewięcioletni Andrzej Bartyński traci wzrok całkowicie. An­drzej Bartyński był przez dwa lata uczniem ra­dzieckiej szkoły dla niewidomych we Lwowie, gdzie językiem obowiązującym były ukraiński i rosyjski. Na skutek układu jałtańskiego w maju 1946 roku opuszcza Lwów i zamieszkuje wraz z rodziną na stałe we Wrocławiu.

W Laskach warszawskich kończy z od­znaczeniem szkołę podstawową dla niewido­mych im. Tadeusza Czackiego. Dyrektorem tej szkoły był Zygmunt Serafinowicz, rodzony brat poety Jana Lechonia. Nie bez znaczenia była zawarta w Laskach znajomość i przyjaźń z dra­maturgiem Jerzym Zawieyskim i poetą dzienni­karzem Mikołajem Roztworowskim.

W 1950 roku Andrzej Bartyński podjął na­ukę w I Liceum Ogólnokształcącym we Wroc­ławiu. W 1953 roku uzyskuje maturę.

Andrzej Bartyński w 1962 roku ukończył fi­lologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pisząc pracę magisterską pod kierunkiem nie­zapomnianego i wspaniałego profesora i lwo­wianina Jana Trzynadlowskiego. Praca dwuję­zyczna polsko-włoska dotyczyła tłumaczenia Opowiadań rzymskich Al berto Moravii.

Będąc uczniem liceum Andrzej Bartyński został członkiem Koła Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich we Wrocławiu. Członkami Koła Młodych byli między innymi: Stanisław Grochowiak, Marek Hłasko, Włady­sław Terlecki, Aleksander Małachowski póź­niejszy polityk Unii Pracy, Urszula Kozioł, Jacek Łukasiewicz i inni.

W 1956 roku, już w październiku, w czasie tzw. odwilży, Andrzej Bartyński z kolegami za­łożył sławną na całą Polskę Wrocławską Grupę Artystyczną Dlaczego nie skupia­jącą młodych poetów, prozaików, aktorów i artystów plastyków.
 

 

Jako poeta debiutował w 1956 r. wierszem Rapsod o Jesieninie opublikowanym we wrocławskim czasopiśmie Życie Uniwersytetu. W 1961 r został członkiem Związ­ku Literatów Polskich .Dorobkiem literackim Andrzeja Bartyńskiego są następujące tytuły poetyckie:

Dalekopisy /1957r./ - Wy­dawnictwo Związku Literatów Pol­skich Oddział Wrocław, Zielone wzgórza 1960r./, Komu rośnie las /1965r./, Ku chwale słońca /1974r/, Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cinh977rl, Wojna, wyspa, ska­rabeusz /1982r./ - Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wróć bo czereś­nie /1997r./, Te są ojczyzny moje /1999r/, trylogia poetycka Taki świat /2001r/ I tom Poranek II tom Połu­dnie III tom Oderwanie - Oficyna Wydawnicza SUDETY we Wrocła­wiu, Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy /2007 - Wy­dawnictw Jakopol Wrocław. Współ­autor, współredaktor, autor tytułu i wstępu pierwszej w Polsce antolo­gii poetów niewidomych Przydział na świat /1993r./ wydanej przez Krajowe Centrum Kultury Polskiej Związku Niewidomych w Kielcach. Współautor  antologii współczes­nej poezji polskiej Dojrzewanie w miłości /2000r/ - Wydawnictwo MIGG. Liczne publikacje prasowe, radiowe i audycje telewizyjne.

Andrzej Bartyński jest wielo­krotnym laureatem krajowych festi­wali poetyckich "Kłodzka Wiosna Poetycka". Dwa razy zdobył I na­grodę: pierwszy raz za utwór Masz cztery wymiary, jury przewodni­czył Artur Sandauer. Drugi raz za utwór Gwar pieśni biesiadnej, jury przewodniczył Julian Przyboś. Jako literat był stypendystą Rządu Wło­skiego, a także otrzymał zagranicz­ne stypendium Ministra Kultury i Sztuki do Związku Radzieckiego. W 1984 roku otrzymał Nagrodę Miasta Wrocławia za wybitne osiąg­nięcia w dziedzinie literatury.

Drugą profesją Andrzeja Bar­tyńskiego jest pieśniarstwo. Koncer­tuje w kraju i zagranicą. Odbył wie­le podróży artystycznych: Czechy, Węgry, Rumunia, Wielka Brytania, Rosja, Niemcy, Ukraina, Włochy. Jest członkiem Stowarzyszenia Pol­skich Artystów Muzyków.

Społeczne funkcje Andrzeja Bartyńskiego: jest Prezesem Dol­nośląskiego Oddziału Związku Li­teratów Polskich we Wrocławiu, wiceprezesem Stowarzyszenia Klub Inteligencji Niewidomej RP, którego był pomysłodawcą i współzałoży­cielem, jest zastępcą redaktora na­czelnego czasopisma Nietakty orga­nu Stowarzyszenia KIN RP, również jego współzałożyciel, jest człon­kiem Wrocławskiej Rady Osób Nie­pełnosprawnych.

 

 

Ze względów bardzo osobi­stych i kulturowo-sentymentalnych Andrzej Bartyński poświęca czas aktywizowaniu życia i działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W roku 2001 Andrzej Bartyński jest nominowany do Międzynarodowej Nagrody FILANTROP przyznawa­nej tym twórcom i artystom, którzy przekroczyli granice niemożliwo­ści.

W roku 2002 Andrzej Bartyń­ski otrzymał prestiżową Nagrodę Październikową Wrocławia dla najlepszych przyznaną przez Ro­botnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury za trylogię poetycką Taki świat oraz wieloletnią działalność
na rzecz pełnoprawnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu literackim i społecznym Wrocławia i Polski.

Od 2003 r. pomysłodawca, inicjator i organizator corocznych Międzynarodowych Festiwali Poe­zji w Polanicy-Zdroju Poeci bez Granic /listopad/. W uznaniu swych zasług otrzymał honorowe obywa­telstwo miasta Polanicy-Zdroju.

Andrzej Bartyński otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwo­wych, resortowych i regionalnych, wśród których znajdują się Krzyż Armii Krajowej
i Krzyż Partyzancki .Posiada wojskowy stopień oficerski i patent Weterana Walk
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

W 2005 roku za swój twórczy wkład w rozwój kultury polskiej i europejskiej Andrzej Bartyński został odznaczony Krzyżem Ko­mandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W lipcu 2006 roku otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nie­oceniony wkład w rozwój kultury polskiej.

  23 czerwca 2007 r, został lau­reatem Dorocznej Nagrody Mini­stra Kultury i Dziedzictwa Narodo­wego w dziedzinie literatury.
 
W grudniu 2007 roku otrzymał tytuł IDOLA fundacji
Unia pomocy niepełnosprawnym - Szansa za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie oraz znaczące zasługi w dziedzinie edukacji
 i rehabilitacji niewido­mych i słabo widzących w Polsce.

18.02.2009 r. otrzymał Nagro­dę Literacką im. ks. Jana Twardow­skiego
za najciekawszy tom poezji wydany w 2008 roku pt:
Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy.
 

 

 

 

                  ARCHIWUM  FESTIWALI  POECI BEZ  GRANIC :

                                                             FESTIWAL   2012         /    GALERIA  2012
                                                 FESTIWAL   2011       /     GALERIA  2011
                                                             FESTIWAL   2009 -10      /     GALERIA  09-10
                                                                FESTIWAL   2007- 08

© by Akademia Dom Tańca Pałacyk